Home  / privacy beleid

 

 

 

 

Wat je huid vertelt Wat is natuurgeneeskundig huidgerichte therapie?

Een afspraak en danÖ

Onderzoeksmethoden

Behandelmethoden

Tarieven Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacy beleid

Orthodermica respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en dit is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonlijke gegevens

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Orthodermica daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 Orthodermica verwerkt de volgende categorieŽn persoonsgegevens van u:

          Identificerende gegevens

Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats. Naast het vaststellen van uw identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.

          Medische gegevens

Er worden alleen medische persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren. Ook gegevens die nodig zijn om bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren worden verwerkt (het soort consult moet vermeld worden op de factuur).

          Gegevens zorgverzekeraar

Zonodig wordt er genoteerd bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

          FinanciŽle gegevens

De accountant ontvangt een kopie van uw factuur zodat Orthodermica aan de eisen van de

belastingdienst kan voldoen. Ook de accountant werkt in overeenstemming met de AVG.

          Derden

De opgeslagen gegevens in uw dossier zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming met

derden (bijvoorbeeld huisarts, osteopaat, psycholoog) worden gedeeld.

 De opgeslagen gegevens kunnen met uw expliciete toestemming gebruikt worden:

         voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

         voor geanonimiseerd gebruik tijdens (verplichte) intercollegiale toetsing.

 

Als Orthodermica vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zult u daarover eerst geÔnformeerd en expliciet om uw toestemming gevraagd worden.

 

    Bewaartijd

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartijd van de medische gegevens is maximaal 15 jaar na het laatste consult. De facturen worden maximaal 7 jaar bewaard.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in de gegevens die er van u worden verwerkt en u kunt deze ook desgewenst laten verwijderen. U kunt daarvoor een mail sturen naar info@orthodermica.nl

Recht op klacht indienen

Heeft u een klacht over de omgang met uw privacygegevens dan kunt u die indienen bij de toezichthoudende autoriteit:  Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Datalekken

Indien er toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan zal dit worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, wordt er ook contact met u worden opgenomen.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring gaat van kracht per 25 mei 2018. Het kan zijn dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd gewijzigd dient te worden. Advies: lees de privacyverklaring regelmatig.. SubstantiŽle wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacy beleid. Het gewijzigde Privacy beleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op de website is geplaatst.